• Sök i:
    Standardprislista

Priskategorier


Fastpris: 800
Kan ej köpas: Visa prislista
Pris enligt överenskommelse med kund: Visa prislista
Standardprislista: 800

Leveransvillkor

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som
särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver
tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas
eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/
slutanvändaren när full betalning kommit fotografen
tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte
rättigheter som ingår i gällande eller kommande
avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas
av fotografens förvaltnings− eller intresseorganisation.
Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet,
inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller
försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen
utan ersättning.

O T I L L ÅT E N A N VÄ N D N I N G M . M .
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild
utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller
aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd
motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag