• Sök i:
    Standardprislista

Leveransvillkor

BO K N I N G

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets
omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för
och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav
och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.
AV B E S TÄ L L N I N G
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid
ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar
som har samband med den inställda fotograferingen.
Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för
förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas
för annat uppdrag.
B I L D U R VA L
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas
och därmed levereras.
R E K L A M AT I O N
Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder.
Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart.
Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen
för deras användning har satts igång.
A N VÄ N D N I N G S R ÄT T
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som
särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver
tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas
eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/
slutanvändaren när full betalning kommit fotografen
tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte
rättigheter som ingår i gällande eller kommande
avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas
av fotografens förvaltnings− eller intresseorganisation.
Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet,
inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller
försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen
utan ersättning.
E X K L U S I V A N VÄ N D N I N G
Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har
rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den
tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är
en upplåtelse icke−exklusiv om inte annat uttryckligen
överenskommits.
F O T O G R A F E N S
E G E N A N VÄ N D N I N G
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen
marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller
bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för
uppdraget.
B I L D ÅT E R G I V N I N G
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets
utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan
konstart får inte göras utan fotografens medgivande.
N A M N A N G I V E L S E
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.
Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet
eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.
Ä G A N D E R ÄT T T I L L B I L D E R , R E T U R N E R I N G
Levererade bilder, liksom idé− och skissbilder, är fotografens
egendom som efter avtalad användning ska returneras i
oskadat skick.
A N S VA R F Ö R T I L L H A N D A H Å L L E T F Ö R E M Å L
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för
fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen
ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.
P E R S O N B I L D
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/
personer förekommer på bilden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som
enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används,
exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.
P R I S O C H B E TA L N I N G S V I L L K O R
På angivna priser tillkommer moms med 25 %
När inget annat överenskommits gäller betalningstid
och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett
om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för
annan slutkund.
O T I L L ÅT E N A N VÄ N D N I N G M . M .
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild
utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller
aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd
motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.
A R K I V
Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/
originalbilder under en tid av fem år från tidpunkten för
leverans.
S K A D A D
E L L E R F Ö R K O M M E N B I L D
Om inget pris angetts debiteras skadad eller förkommen
påsiktsbild med lägst 300 kr eller det högre belopp som
framställning av likvärdig kopia kostar.
Skadad eller förkommen unik bild debiteras med lägst
10 % av gällande prisbasbelopp eller det pris fotografen angett.
Prisbasbeloppet 2011 är 42 800 kronor.
Återfinns och returneras förkommen bild inom sex månader
från tidpunkten för fotografens leverans av bilden återbetalas
ersättningen efter 20 % avdrag för hanteringskostnader.
T V I S T E L Ö S N I N G
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen
av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för
uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan
parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning

och av allmän domstol